Galw Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol - Hafan

Map Safle | Adborth | Llwybrau Cyflym ar y Bysellfwrdd | Cymorth   
 
 

MEINI PRAWF AR GYFER CYNNWYS SAFLEOEDD AR Y WE YN Y CHWILIAD CYNGOR

Er mwyn cael eu cynnwys gyda'r safleoedd ar y we y bydd y Chwiliad Cyngor yn eu defnyddio, y mae'n rhaid cwrdd â'r meini prawf canlynol.

Adran A - darparwr safle ar y we

 • Dylai'r safle ar y we fod wedi’i ddarparu gan un o'r canlynol
  1. Sefydliad (neu aelodau sefydliad) a gynrychiolir ar y Tasglu Ansawdd
   1. NACAB
   2. DIAL UK
   3. FIAC
   4. ASA
   5. Cymdeithas y Gyfraith
   6. Cyngor y Bar
   7. Cyngor Defnyddwyr Cenedlaethol
   8. Cymdeithas y Defnyddwyr
   9. Y Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol
   10. Adran Masnach a Diwydiant
   11. Y Swyddfa Gartref
   12. Ffederasiwn Canolfannau Cyfraith
   13. Grðp Gweithredu Cyfreithiol
   14. Bwrdd Cymorth Cyfreithiol
   15. Cymdeithas Llywodraeth Leol
   16. Grantiau Bwrdeistrefi Llundain
   17. Bwrdd Elusennau'r Loteri Genedlaethol
   18. Shelter
   19. Youth Access
  2. Darparwr Nod Ansawdd
  3. Adran o'r Llywodraeth, asiantaeth, NDPB neu gorff cyhoeddus arall
  4. Llywodraeth Leol
  5. Cynlluniau a rheolwyr Ombwdsman sydd un ai wedi'u seilio ar y Llyfr Statudau neu'n aelodau Cymdeithas Ombwdsmyn Prydain ac Iwerddon
  6. Sefydliadau cymodi a chynlluniau penderfynu arbenigol lle y mae'r cyflafareddwyr/arbenigwyr yn meddu ar gymwysterau cyfreithiol neu broffesiynol yn eu meysydd eu hunain.
  7. Cynlluniau eiriol cymunedol a achredwyd gan Mediation UK
  8. Cynlluniau eiriol masnachol a achredwyd un ai gan Grwp ADR, CEDR neu Academi'r Arbenigwyr
  9. Elusen gofrestredig
  10. Cwmni cofrestredig
  11. Sefydliad sy'n meddu ar fframwaith rheoli atebol (cyfiawnhaer yr asesiad hwn:
 • Mae'n rhaid arddangos enw'r sefydliad sy'n gyfrifol am y safle ar y we mewn lle amlwg.

Adran B - pleidiau gwleidyddol

 • Ni ddylai'r safle ar y we fod wedi'i ddarparu gan blaid wleidyddol na changen ohoni

Adran C - taliadau ariannol

 • Os codir taliad ariannol am unrhyw wasanaeth a ddarperir drwy'r safle ar y we, yna:
 • dylai'r taliadau fod yn eglur
 • dylid rhestru'r taliadau cyn caniatáu i unrhyw wasanaeth y codir amdano gael ei ddefnyddio
 • dylid sicrhau bod trefniadau clir, y codir tâl amdanynt, ar gyfer gohirio a pharhau’r broses

Adran D - cwynion/ymateb

 • Dylai fod gan bob safle ar y we un o'r canlynol:
 • Trefn derbyn ymateb
 • Trefn cwynion
 • Manylion ar gyfer cysylltu â'r sefydliad cyfrifol (h.y. cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost)

Adran E - perthnasedd

 • Mae’n rhaid diweddaru'r wybodaeth a gynigir ar y safle'n rheolaidd
 • Dylai cwmpas tiriogaethol y safle fod yn amlwg (h.y. mae’r wybodaeth/cyngor yn berthnasol i Gymru a Lloegr)
 • Dylai cynulleidfa darged y safle ar y we fod yn amlwg (e.e. mae’r wybodaeth yn berthnasol i drigolion Luton yn unig; i bobl sy'n derbyn budd-daliadau'n unig)
 • Dylai'r wybodaeth/cyngor a ddarperir ar y safle ddod (yn rhannol o leiaf) o fewn cwmpas y CLS yn ôl y diffiniad yn adran 4(2) o'r Ddeddf Hawl i Gyfiawnder.
  1. darparu gwybodaeth gyffredinol am y gyfraith a'r system gyfreithiol a'r cyfle i ddefnyddio gwasanaethau cyfreithiol,
  2. helpu drwy gynnig cyngor ynglþn â defnyddio'r gyfraith mewn achosion penodol,
  3. helpu drwy atal, datrys neu sicrhau dulliau eraill o liniaru anghydfod am hawliau a dyletswyddau cyfreithiol
  4. helpu drwy orfodi penderfyniadau sy’n datrys y fath anghydfod a
  5. helpu gyda gweithrediadau cyfreithiol nad ydynt yn ymwneud ag anghydfod.
 • Dylai'r wybodaeth/cyngor berthyn i o leiaf un o'r meysydd cyfraith canlynol:
  1. Priodasol/Teuluol
  2. Trosedd
  3. Tai
  4. Addysg
  5. Cyngor ynglþn ag Arian a Dyled
  6. Iechyd Meddwl
  7. Anaf Personol
  8. Budd-daliadau lles
  9. Defnyddwyr
  10. Ymfudo a Chenedligrwydd
  11. Cyflogaeth
  12. Esgeulustod Clinigol
  13. Gofal yn y Gymuned
  14. Gweithredu’n erbyn awdurdodau cyhoeddus
  15. Y system gyfreithiol
 • Mae'n rhaid i'r safle ar y we ddarparu gwybodaeth/cyngor sylweddol sy'n ddefnyddiol i'r cyhoedd yn gyffredinol

Cynhwyswch fy safle ar y we yn y Chwiliad Cyngor: 

 E Bost.go to top of page
Last updated on 27 September 2016

 

 

 
Taflenni Gwybodaeth Gyfreithiol y GCC Ffeithddalenni Cyfreithiol Cronfa a Thaliadau CLS Cyfrif Cymorth Cyfreithiol Dolenni Eraill Defnyddio Chwiliad Cyngor Pynciau Defnyddio Chwiliad Cyngor Drwy'r DU a Llinellau Cymorth Categoriau cyfraith Taliadau Cwynion Newyddion Nodau Ansawdd Gwybodaeth i Ddarparwyr