Galw Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol - Hafan

Map Safle | Adborth | Llwybrau Cyflym ar y Bysellfwrdd | Cymorth   
 
 

Y Nod Ansawdd

Mae’r Nod Ansawdd yn dangos fod sefydliad yn ateb y safonau ansawdd a osodwyd gan y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol. Yr ydym yn gwirio’n rheolaidd fod sefydliadau yn parhau i ateb y safonau hyn. I ganfod y sefydliadau hyn edrychwch am y logo CLS islaw neu edrych yng Nghyfeiriadur Cynghorwyr Cyfreithiol CLS.  

Community Legal Service Logo

Mae tri Nod Ansawdd gwahanol: Gwybodaeth, Help Cyffredinol a Help Arbenigol. Caiff y lefelau gwasanaeth y medrant eu darparu eu nodi islaw.

Gwybodaeth

Dylech ddefnyddio pwynt gwybodaeth CLS pan ydych eisiau gwybod mwy am eich hawliau a chyfrifoldebau cyfreithiol a lle i gael mwy o gyngor. Mae pwyntiau gwybodaeth ar gael fel arfer yn swyddfeydd y cyngor lleol a llyfrgelloedd.

Beth fyddant yn wneud?

Medrant:

 • roi gwybodaeth i chi megis taflenni a deunydd cyfeirio arall, a
 • rhoi mynediad i chi i Gyfeiriadur Cynghorwyr Cyfreithiol CLS drwy’r wefan hon neu linell gymorth genedlaethol Galw Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol ar 0845 345 4 345.

Nid yw pwyntiau gwybodaeth CLS yn rhoi cyngor cyfreithiol i chi.

Help cyffredinol

Dylech ddefnyddio darparydd help cyffredinol pan ydych eisiau rhywun i’ch helpu i ddynodi prif elfennau eich problem a rhoi gwybodaeth, cyngor a help i ddatrys eich problemau sylfaenol. Mae canolfannau Cyngor Ar Bopeth ac asiantaethau cyngor eraill yn ddarparwyr help cyffredinol.

Beth fyddant yn wneud?

Byddant yn:

 • diagnosio eich problem
 • esbonio’r opsiynau sydd ar gael i chi
 • eich helpu i ddynodi camau pellach y medrwch eu cymryd
 • rhoi cymorth sylfaenol i chi
 • llenwi ffurflenni a drafftio llythyrau; a
 • cysylltu â sefydliadau eraill i gael gwybodaeth bellach os oes angen.

Help cyffredinol gyda gwaith achos

Mae rhai sefydliadau ar y lefel hon hefyd yn cynnig gwaith achos. Mae hyn yn golygu y:

 • medrant weithredu ar eich rhan
 • medrant gyflwyno eich achos i rywun arall i’w darbwyllo i wneud penderfyniad o’ch plaid
 • medrant negodi dros y ffôn, drwy lythyr neu wyneb i wyneb; a
 • medrant efallai ddarparu gwasanaethau adfocatiaeth. Mae hyn yn golygu siarad ar eich rhan mewn trafodion ffurfiol, er enghraifft mewn rhai tribiwnlysoedd.

Gall sefydliadau gynnig gwaith achos mewn gwahanol feysydd o gyfraith - er enghraifft, tai neu faterion yn effeithio ar bobl hŷn. Dylech edrych ar Gyfeiriadur Cynghorwyr Cyfreithiol CLS i weld pa sefydliadau sy’n cynnig y math o waith achos yr ydych ei angen.

Help arbenigol

Dylech ddefnyddio darparydd help arbenigol pan ydych eisiau i rywun eich cynghori ar broblem gyfreithiol gymhleth a chynnal yr amrediad llawn o wasanaethau cyfreithiol yn cynnwys cynrychiolaeth. Mae’r Gronfa Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol yn helpu pobl na all fforddio cynrychiolaeth, cyhyd â’u bod yn ateb rhai amodau - gweler ein tudalen Costau i gael mwy o wybodaeth. Gall cyfreithwyr, Canolfannau Cyfraith a rhai canolfannau Cyngor Ar Bopeth fod yn ddarparwyr help arbenigol.

Beth fyddant yn wneud?

 • Byddant yn cynnig cyngor a chymorth cyfreithiol ar faterion cymhleth mewn meysydd penodol o’r gyfraith; a
 • Medrant eich cynrychioli yn y llys, lle caniateir hyn.

Mae darparwyr arbenigol yn cynghori ar wahanol feysydd o gyfraith – er enghraifft, tai, dyled, mewnfudo a throseddu. Gweler Categorïau Cyfraith i gael manylion llawn.

Ydych chi eisiau gwybod mwy?

Lawrlwythwch wybodaeth am Nod Ansawdd y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol yn safonau Nod Ansawdd.

 

   
go to top of page
 
Taflenni Gwybodaeth Gyfreithiol y GCC Ffeithddalenni Cyfreithiol Cronfa a Thaliadau CLS Cyfrif Cymorth Cyfreithiol Dolenni Eraill Defnyddio Chwiliad Cyngor Pynciau Defnyddio Chwiliad Cyngor Drwy'r DU a Llinellau Cymorth Categoriau cyfraith Taliadau Cwynion Newyddion Nodau Ansawdd Gwybodaeth i Ddarparwyr