CLS Direct - Home Page

Site Map | Feedback | 键盘快捷键 | 帮助   
 
 

全国性机构和帮助专线

Mae’r Cyfeiriadur yn cynnwys manylion am dros 10,000 o gyfreithwyr, asiantaethau cyngor a darparwyr gwybodaeth. Os hoffech fwy o fanylion am y meini prawf y mae’n rhaid i sefydliadau eu bodloni i gael eu cynnwys yn y Cyfeiriadur, ewch i’r dudalen Gwybodaeth ar gyfer Darparwyr

I ddod o hyd i ddarparwr a all ddelio orau â’ch ymholiad, mae angen i chi ateb rhai cwestiynau.

Os ydych yn teimlo’n ansicr ar unrhyw bryd, gallwch glicio ar y symbol  i weld y cymorth perthnasol ar y dudalen hon.

Defnyddio’r Cyfeiriadur                          

Cwestiwn 1 - I ddod d o hyd i’r darparwr agosaf- NEU i ddod o hyd i sefydliadau cenedlaethol.

Mae’n rhaid i chi ateb y cwestiwn hwn i ddangos a ydych eisiau dod o hyd i’r swyddfa agosaf atoch neu a ydych eisiau darparwr cenedlaethol (Cliciwch yma i ddarllen mwy am ddarparwyr cenedlaethol).

Os ydych eisiau eich swyddfa agosaf, nodwch naill ai god post neu enw tref. Nid oes rhaid i chi nodi eich cod post yn llawn, er enghraifft fe allech nodi LE1 3BT neu LE1 yn unig. Fodd bynnag, trwy nodi eich cod post yn llawn rydych yn fwy tebygol o ddod o hyd i ddarparwyr sy’n agos iawn i’ch lleoliad. Nid oes rhaid i chi boeni am ofodau a phrif lythrennau wrth nodi eich cod post.

Mae gennych wedyn yr opsiwn i ddewis pa mor bell yr ydych yn fodlon teithio. Os ydych yn cyfyngu hyn i’r pellter lleiaf (5 milltir) a ddim yn dod o hyd i unrhyw sefydliadau sy’n bodloni meini prawf eich chwiliad, efallai yr hoffech ehangu ardal y chwiliad a cheisio eto. Mae hyn yn fwy tebygol o ddigwydd os ydych yn chwilio o amgylch lleoliad gwledig neu eich bod wedi cynnwys nifer o feini prawf yn eich cais chwilio.

Os fyddai’n well gennych ffonio darparwr i gael gwybodaeth neu os y byddech yn cael anhawster cyrraedd swyddfa gyfagos, efallai yr hoffech geisio chwilio am wasanaeth ffôn â Marc Ansawdd. (Cliciwch yma i chwilio am wasanaeth ffôn yn unig)

Cwestiwn 2 - Chwilio am sefydliad penodol?

Gallwch ofyn i’r Cyfeiriadur roi manylion darparwr penodol i chi os ydych eisoes yn gwybod ei enw. Os felly, teipiwch enw’r sefydliad yn y blwch a ddarperir. Efallai yr hoffech gyfyngu eich chwiliad trwy nodi cod post neu enw tref ar gyfer cwestiwn 1, neu trwy nodi ei fod yn sefydliad cenedlaethol. Nawr cliciwch ar y botwm CLS Direct.

Os ydych yn cael trafferth dod o hyd i’r sefydliad yr ydych eisiau, ceisiwch ddefnyddio llai o lythrennau. Er enghraifft, yn hytrach na chwilio am "White", ceisiwch chwilio am "wh", a allai ddangos enwau sy’n swnio’n debyg sydd wedi eu sillafu’n wahanol (er enghraifft, "Whyte").

Cwestiwn 3 - Ym mha gategori o’r gyfraith yr ydych angen cymorth?

O’r rhestr gwympo, gallwch nawr ddewis y categori cyfreithiol sy’n gysylltiedig â’ch ymholiad. (Cliciwch yma i weld esboniad o bob categori cyfreithiol)

Cwestiwn 4 - Pa lefel o wasanaeth sydd ei angen arnoch?

Mae’r cwestiwn hwn yn gofyn i chi ddewis lefel y gwasanaeth sydd ei angen arnoch: Gwybodaeth, Cymorth Cyffredinol neu Gymorth Arbenigol. Mae darparwyr yn cael Marc Ansawdd ar y lefelau hyn gan Y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol (Cliciwch yma i weld esboniad o bob lefel o wasanaeth).

Noder nad yw’r categorïau cyfreithiol yn berthnasol i bwyntiau Gwybodaeth - os ydych eisiau Pwynt Gwybodaeth peidiwch â dewis categori cyfreithiol.

Cwestiwn 5 - Ydych chi eisiau darparwr sy’n cael ei ariannu gan LSC ('cymorth cyfreithiol')?

Mae’r cwestiwn hwn yn gofyn i chi a ydych eisiau darparwr fydd yn gwneud gwaith sy’n cael ei ariannu gan y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol (arferai hyn gael ei alw’n "Gymorth Cyfreithiol").

Os wnewch chi'r chwiliad yma, bydd y Cyfeiriadur yn dangos rhestr i chi o ddarparwyr yn ôl y math o nawdd y maent yn ei dderbyn gan y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol. Gall darparwyr sy'n agos i frig y rhestr gynnig cyngor sylfaenol, cynrychiolaeth mewn rhai tribiwnlysoedd, a gweithredu mewn achosion llys, tra gall darparwyr sy'n is ar y rhestr weithredu mewn achosion llys yn unig. Nid yw bod yn ddarparwr sy'n cael ei ariannu gan LSC yn sicrhau y bydd ganddynt y gallu i ddarparu help trwy gymorth cyfreithiol ar gyfer eich problem. Bydd angen i chi ofyn i'r darparwr a fyddant yn gallu helpu ar sail hyn.

Noder fod yna ddarparwyr eraill yn y Cyfeiriadur a all gynnig cymorth rhad neu am ddim. Gallwch ddod o hyd i’r rhain trwy adael y blwch yma’n wag ac edrych ar adran ‘Codi tâl’ manylion pob darparwr.

Fel rheol, bydd y rhan fwyaf o gyfreithwyr yn codi tâl am eu gwasanaethau ond fe allent gynnig cyfnod ymgynghori am ddim. Gall eraill fod godi ffi sefydlog am gyfweliad, ond dylech hefyd holi am eu trefniadau ffi amodol. (Darllenwch fwy am wahanol fathau o nawdd)

Mwy o ofynion? (cwestiynau 6 - 10))

Yn gyffredinol, efallai eich bod yn teimlo eich bod wedi manylu ddigon wrth ateb y pump cwestiwn cyntaf. Os felly, cliciwch ar y botwm ‘CLS Direct’.

Fodd bynnag, efallai yr hoffech nodi mwy o ofynion. Efallai eich bod eisiau mynd i swyddfa lle mae yna rywun sy’n siarad iaith arall, ar wahân i’r Saesneg; efallai eich bod angen mynediad i gadair olwyn; neu efallai eich bod eisiau delio â sefydliad sydd â phrofiad o weithio gyda grðp targed penodol (er enghraifft, rhieni unigol neu fyfyrwyr). Os ydych eisiau manylu’n fwy ar eich dewis yn unrhyw un o’r ffyrdd hyn, dewiswch yr ymatebion priodol. Noder po fwyaf o gwestiynau yr ydych yn eu hateb, mae’r canlyniadau yn debygol o fod yn llai niferus.

Wedi gorffen!

Unwaith yr ydych wedi ateb y cwestiynau, cliciwch ar y botwm CLS Direct Byddwch yna’n cael hyd at 50 o ddarparwyr i ddewis o’u mysg. Ar frig y rhestr bydd y swyddfa agosaf sydd wedi cyrraedd safon y Marc Ansawdd. Ar gyfer sefydliadau cenedlaethol, bydd y rhestr yn nhrefn yr wyddor.

Trwy glicio ar enw unrhyw ddarparwr o’r dewis a gynigir, gallwch edrych ar y cofnod llawn ar gyfer y darparwr hwnnw.

YMWADIAD

Mae cywirdeb y cyngor a ddarperir gan bob sefydliad, cwmni neu unigolyn sy’n cael eu crybwyll ar y tudalennau hyn neu ar wefannau eraill sydd wedi’u cysylltu â’r tudalennau hyn, gan gynnwys y rheiny y dyfarnwyd Marc Ansawdd CLS iddynt, yn gyfrifoldeb y sefydliad, cwmni neu unigolyn arbennig hwnnw ac ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb gan neu ar ran y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol am gyngor anghywir neu gamarweiniol a ddarperir gan gwmnïau, sefydliadau neu unigolion o’r fath. (Darllenwch y wybodaeth am sut i gwyno)

 Y Cyfeiriadur

 Diwygiwch fy Nghofnod

 


go to top of page
Last updated on 6 June 2016
 
CLS Legal Information Leaflets Legal Factsheets CLS Fund & Charges Legal Aid Calculator Other Links Using Advice Search Topics Using the Directory Nationals & Helplines Categories of Law Charges Complaints News Quality Mark Information for Providers