Galw Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol - Hafan

Map Safle | Adborth | Llwybrau Cyflym ar y Bysellfwrdd | Cymorth   
 
 

Amodau a Thelerau

Defnyddio’r Wefan hon

Caiff gwefan Galw Gwasanaethau Cyfreithiol Cymunedol ei chynnal gan y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol ei gweld a defnydd personol gennych. Mae mynediad a defnydd y wefan hon gennych yn cyfrif fel bod yn derbyn y Telerau ac Amodau.

Ymwadiad

Mae’r Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol yn cymryd camau rhesymol i sicrhau fod yr wybodaeth ar y wefan hon yn gywir, gofynnir i chi nodi mai fel canllaw yn unig y darperir yr wybodaeth hon.

Ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb gan neu ar ran y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol am unrhyw gamgymeriad, gwall neu ddatganiad camarweiniol ar y wefan hon neu ar unrhyw wefan y mae ei thudalennau yn cysylltu â hwy.

Nid yw sôn am unrhyw sefydliad, cwmni neu unigolyn, p’un ai ar y wefan hon neu ar wefannau eraill y mae ei thudalennau wedi cysylltu â hwy, yn golygu fod cymeradwyaeth neu warant am safiad neu allu sefydliad, cwmni neu unigolyn o’r fath ar ran y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol.

Hawlfraint a hawliau cronfa ddata

Mae gwybodaeth a gynhwysir ar y wefan hon yn amodol ar hawlfraint a/neu hawliau cronfa ddata sy’n eiddo’r Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol. Medrir atgynhyrchu’r wybodaeth yn ddi-dâl heb ganiatâd ffurfiol ar gyfer defnydd personol neu fewnol cyn belled ag y caiff ei hatgynhyrchu’n gywir a heb ei defnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.

Nid yw’r caniatâd i atgynhyrchu deunydd gyda hawlfraint y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol neu  hawl cronfa ddata yn ymestyn i unrhyw wybodaeth ar y wefan a ddynodir fel hawlfraint a /neu hawl cronfa ddata trydydd parti.

Rhaid cael caniatâd i atgynhyrchu deunydd o’r fath gan ddeiliad yr hawlfraint a/neu gronfa ddata dan sylw.

Daw gwybodaeth yng Nghyfeiriadur Cynghorwyr Cyfreithiol y Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol gan UK Advice Finder ac fe’i cyhoeddir dan drwydded y Gwasanaeth Gwybodaeth Adnoddau. Mae UK Advice Finder yn hawlfraint Resource Information Service. Mae gwybodaeth yng Nghyfeiriadur Cynghorwyr Cyfreithiol y CLS hefyd yn hawlfraint y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol, Hydref 2000.

Nodau Masnach a Logos

Mae enwau, delweddau a logos yn dynodi’r Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol a’r Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol yn nodau perchnogol y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol neu ei drwyddedwyr. Mae enwau, delweddau a logos eraill yn dynodi adrannau llywodraeth, trydydd parti a’u gwybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau yn farciau perchnogol y Goron a/neu drydydd parti.

Ni chaniateir copïo neu ddefnyddio logos y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol a/neu logos unrhyw drydydd parti a gyrchwyd drwy’r wefan hon heb ganiatâd ymlaen llaw gan ddeiliad y nod masnach a/neu hawlfraint perthnasol.

Diogelu firws

Mae’r Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd ar bob cam o’i gynhyrchu. Fe’ch cynghorir bob amser i redeg rhaglen gwrth-firws ar yr holl ddeunydd a lawrlwythir o’r Rhyngrwyd. Ni fedrwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, ymyriad neu ddifrod i’ch data neu’ch system gyfrifiadurol a all ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd yn deillio o’r wefan hon.

Cyfraith ac awdurdodaeth

Caiff yr amodau a’r telerau hyn eu llywodraethu gan a dylid eu dehongli yn unol â chyfreithiau Lloegr a Chymru. Bydd unrhyw anghydfod yn deillio dan y telerau ac amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdodaeth lwyr llysoedd Lloegr a Chymru.
go to top of page
Last updated on 8 June 2016
 
Taflenni Gwybodaeth Gyfreithiol y GCC Ffeithddalenni Cyfreithiol Cronfa a Thaliadau CLS Cyfrif Cymorth Cyfreithiol Dolenni Eraill Defnyddio Chwiliad Cyngor Pynciau Defnyddio Chwiliad Cyngor Drwy'r DU a Llinellau Cymorth Categoriau cyfraith Taliadau Cwynion Newyddion Nodau Ansawdd Gwybodaeth i Ddarparwyr