CLS Direct - Home Page

Site Map | Feedback | ਕੀਅ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ | ਸਹਾਇਤਾ   
 
 

30 ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਪਛਡ਼ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਕਾਨ 'ਚੋਂ ਕਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬੱਚੋ।

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਕਢੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਤਕ:

  • ਪਹਿਲੀ ਗਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਡ਼ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਅਤੇ
  • ਦੂਜੀ ਗਲ, ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਢਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੇਲਿਫ਼ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਪੀ, ਅਦਾਇਗੀ - ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਪੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਰਕਮ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾਉ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਉਸਿੰਗ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢਿਲ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਧ ਗਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਚਿੱਠੀ-ਪਤੱਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ ਦੀ ਹਕਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲਾਉ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਢ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਉ।

ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਜਾਂ ਹਾਉਸਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਕ ਹਾਉਸਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੋ।

 
go to top of page
 
CLS Legal Information Leaflets Legal Factsheets CLS Fund & Charges Legal Aid Calculator Other Links Using Advice Search Topics Using the Directory Nationals & Helplines Categories of Law Charges Complaints News Quality Mark Information for Providers